tudnivalók

Tudnivalók, feltételek

Az áruház használatára vonatkozó előírások:


1. Regisztráció


A www.dmhu.hu webáruházban minden olyan cselekvőképes személy vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik, elfogadja jelen üzletszabályzatot illetve felhasználói szerződést, és magára nézve azt kötelező jellegűnek tekinti, valamint rendelését a www.dmhu.eu címen adja le.
Cégünk minden szükséges segítséget, információt megad ahhoz, hogy a vásárló bizalommal tudja használni a webáruházat.
Amennyiben a vásárló webáruházunkban kíván rendelést leadni, az első vásárlás megkezdése előtt egy regisztrációs adatlapot kell kitöltenie.
A regisztráció során tiszteletben tartjuk a felhasználók információs önrendelkezési jogát és mindenben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.
Kikötjük, hogy cégünk semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredendő téves teljesítésért.


2. Felhasználói szerződés

 

A felhasználó a szoftver letöltésével és a díj megfizetésével a következő feltételekkel válik jogosulttá a szoftver használatára:


Felhasználási és tulajdonjog


1./ A szoftver – függetlenül annak megjelenési formájától –, a Szolgáltató tulajdonát és ipari-üzleti titkát képezi, a Szolgáltatót illeti az ehhez kapcsolódó jogvédelem, valamint a kizárólagos forgalmazás joga. A Szolgáltató a szoftver felhasználói jogát engedi át, egyebekben fenntart minden jogot.
2./ A felhasználó a szoftver használatát harmadik személynek sem díjazásért, sem anélkül nem engedheti át.
3./ A szoftvert kizárólag egy számítógépen lehet használni.
4./ A szoftvert tilos:
- harmadik személy használatába adni
- kölcsönbe, bérbe, haszonbérbe adni,
- más egyéb módon továbbhasznosítani
- másolni
- módosítani, átalakítani, vagy ezekre előkészületet tenni,
- a rendeltetésszerű használatot meghaladó, belső felépítését feltáró elemzésnek alávetni, visszafejteni, belőle forráskódot előállítani
- oly módon használni, amely mások szellemi tulajdonát vagy jogát sérti.
Amennyiben a felhasználó a szoftvert jogosulatlanul használja, részben vagy egészben harmadik személynek átengedi, továbbhasznosítja vagy azt a jelen feltételektől eltérő módon használja, kártérítési kötelezettséggel tartozik.
5./ A szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a felhasználó jelen szerződés szerinti jogai gyakorlását kizárja vagy korlátozza.

6./ Jelen cím szerinti felhasználási jogok határozatlan időre illetik a felhasználót.


Felelősség kizárása


7./ A szolgáltató nem vállal felelősséget a szoftver kifogástalan működéséért, illetve a működés során felmerülő esetleges hibákért. A szolgáltató kizárja felelősségét minden olyan kárért, amely a szoftver nem jogszerű vagy nem szakszerű felhasználásából ered. A szolgáltató nem felelős azon veszteségért vagy bármiféle kárért, amelyet a szoftver, vagy a szoftver meghibásodása okoz.
8./ A szolgáltató felelőssége a szoftver ellenértéke mértékében korlátozódik.


3. Rendelésre, vásárlásra, szállításra vonatkozó információk


A Webáruházban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja az üzletszabályzatot, magára nézve azt kötelező érvényűnek tartja, tisztában van a rendelés menetével.
A Webáruházban történt vásárlást követően a vásárló az átvételi lehetőségek közül választja ki a számára megfelelőt. A folyamat közben esetlegesen felmerülő technikai problémákért a cégünk felelősséget nem vállal.

A rendeléskor megjelölt fizetési módot a vevőnek kötelező érvényűnek kell tekinteni (rendelés visszaigazolása, elfogadása esetén). Fizetés történhet a szállítónak (posta) vagy készpénzzel ügyfélszolgálatunkon, postai csekken és előzetes banki átutalással a fent megadott bankszámlaszámra.

Cégünk minden vásárlásról számlát állít ki, mely tartalmazza a termékre vonatkozó adatokat (Termék megnevezését, ÁFA kulcsot, ÁFA értékét, nettó egységárát, mennyiségét, nettó és bruttó értékét.) az eladó és vevő adatait, a fizetésre vonatkozó adatokat, és amennyiben van – a kiszállítás költségét. A kiállított termékszámla megfelel az ÁFA tv. ill. PM rendeletekben előírt kötelezettségeknek!
A vételár mindig a kiválasztott áru mellett van feltűntetve, bruttó formában.

Átutalásos fizetés esetén, a termék a számla kiegyenlítéséig az Eladó tulajdonát képezi! Késedelmes fizetés esetén Eladó, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot számít fel. Fennálló tartozás esetén Eladó, a Vevő részére Fizetési Felszólítást küld! Amennyiben a tartozást Vevő a felszólításban megjelölt határidőn belül nem egyenlíti ki, úgy Eladó Fizetési Meghagyással jogi úton érvényesíti követelését, melyről 3 munkanappal korábban tájékoztatja Vevőt. Ez esetben, a főkövetelésen (számla értéke) és késedelmi kamaton felül, az összes felmerülő költség Vevőt terheli.


4. A vásárlástól való elállás


A vevő jogosult a megrendelést követően, de legkésőbb 24 órával a kiszállítás, átvételi időpont előtt a vásárlástól elállni. Ezt az igényét az ügyfélszolgálat telefonszámán és e-mailben egyaránt jeleznie kell. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.
A Vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni a szerzői jogi védelem alatt álló termékek (pl. hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftverek, stb.), példányára vonatkozóan, valamint nyomtató, fénymásoló kellékanyagokra - ha a küldeményt felbontotta. Amennyiben jelen pontban felsorolt termékekről felbontás után derül ki, hogy bizonyítottan hibás, és a hiba az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosítunk.

5. Az áruház használata


A Digitalmedia Hungary Kft. Webáruházában való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét, és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
Cégünk semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
- Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat
-Bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást
-Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon
-Bármely levél - független attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - de főleg bármilyen adat elvesztése
-Bármely szoftver nem megfelelő működése
-Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei
-A Digitalmedia Hungary Kft. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be.
-A résztvevő felelőssége felmérni, hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
-Kizárólag a vásárló felelős a Digitalmedia Hungary Kft. Webáruházához való kapcsolódásáért, és a Webáruházban való vásárlásáért.
- A Digitalmedia Hungary Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vismaior esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
- Webáruházunkban a Digitalmedia Hungary Kft. szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a Webáruházban történt megjelenés időpontjától lép életbe, így az ez előtti megrendelésekre ezek nem vonatkoznak.
- A Digitalmedia Hungary Kft. szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit, és szabályait, és/vagy a Webáruházat, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességéét.
- Bármely módosítás abban az esetben lép életbe, amikor online megtalálható a Webáruházban. Bármely résztevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
- Digitalmedia Hungary Kft. szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el, vagy annak elkövetésével próbálkozik a Webáruházban.
- A Digitalmedia Hungary Kft. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.
- Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Webáruházban a Digitalmedia Hungary Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását, és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.


6. A Szállításról


A szállítás módjai:

  •  Személyes átvétel

Személyes átvételre nyitvatartási időben (H-P: 9-13) ügyfélszolgálatunkon van lehetőség azután, hogy megrendelését e-mailben vagy telefonon visszaigazoltuk.
Ügyfélszolgálati irodánk címe:
1093 Budapest, Gönczy Pál u. 1.

  • Fizetés átvételkor (postai utánvét)

Postai utánvétes vásárlás esetén a vevőt terheli a postaköltség teljes díja. A postai díjszabásról a http://www.posta.hu/level/level_belfoldre/level_kalkulator oldalon tájékozódhat. Ebben az esetben a termékhez kapott számlán szerepeltetjük a postai feladási díjat is. Utánvétes megrendelés esetén webáruházunk automatikusan kiszámolja a fizetendő postaköltséget.

  •  Fizetés előreutalással

Előreutalással való fizetés esetén a termék, valamint postai ajánlott levélküldemény feladási díját a Digitalmedia Hungary Kft. fent megjelölt bankszámlaszámra kell átutalni, a pénz beérkezését követően postázzuk a terméket „elsőbbségi” szolgáltatással.
Szállítási határidő:
A készleten lévő termékeket -utánvétes megrendelés esetén a megrendelés beérkezését követően, előreutalásos megrendelés esetén az összeg beérkezését követően- 24 órán belül postázzuk.